سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

...

    نظر

روزی روی یه دیوار این عبارت را خوندم :

گفت باورم کن !

گفتم به تو شک دارم وباورت نمیکنم !

گفت پس مرا دیگر باتو کاری نیست .مرا به حال خود رها کن و برو!بعد خودش زودتر از من رفت !

چند وقت بعد روی همون دیوار !

گفت باورم میکنی !

گفتم آری همیشه باورت داشتم ،همیشه باورت دارم وهمیشه باورت خواهم داشت.                

او اسخ داد: تو تنها کسی هستی که به همراهیش تا ابد امیدوارم .