شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال
+ اره مرسي دانلود كردم
+ آره اهنگ عشق اول و گفتم مرسي ا دانلود كردم
+ بابا دهه ي زجر شما خوشالين؟
+ بچه ها جون مادرتون يه سايت معرفي كنيد تا عشق اول و از توش دانلود كنم............
جيگر / عشق اول چيه ؟ آهنگه ؟
بگو ديگه ؟
منظورت آهنگ عشق اول عشق آخر نيماس؟
mp3 player شوکر
جيگر طلا-2
رتبه 0
0 برگزیده
16 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
جيگر طلا-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top